UZAKTAN EĞİTİMDE ETKİN UYGULAMALAR

UZAKTAN EĞİTİMDE ETKİN UYGULAMALAR İÇİN FAKÜLTE STRATEJİLERİ VE YÖNETSEL STRATEJİLER 

Son on yıldır, endüstriyel teknoloji alanındaki profesyoneller “teknoloji” çeşitlerindeki ilerlemeye şahit oldular. Bu gelişmelerden de çok çeşitli çevrelerdeki öğrencilere eğitimsel materyallerin tanıtımında yararlanıldı. Bu teknolojiler 16 mm. filmlerini, eğitimsel film şeritlerini( filmstrips) , 35 mm lik slaytları( slides), öğretimsel video-kasetleri, bilgisayarları, bilgisayar temeli öğretimi içermektedir. Teknik donanım ve yazılım sistemleri bu zaman dilimi içinde çeşitlenip daha değerli hale gelir iken, bu sistemler genellikle, geleneksel kurumların grup temelli ya da bireysel öğretim temelleri üzerinde, eğitimsel materyallerin öğrencilere dağıtımı konusu ile ilgileniyorlardı.

Bununla beraber son birkaç yıl içinde, eğitimin bir tipi tekrar doğdu - uzaktan eğitim- özellikle öğrenciler için dizayn edildi. Uzaktan eğitim bu yolla oluşturulduktan sonra öğrenciler resmi kurumların uzaktan eğitim bölümlerinden istediklerini seçebilme olanağına kavuştular. Bu eğitimsel program için birçok seçme hakkı bulunmakta iken, bu program genellikle öğrencilere kendi hızlarına göre, kendi istedikleri zamanda, materyalleri kullanarak çalışmaları konusunda yardımcı olmaktadır. Bu tip öğrenme aslında bilgisayar, video ya da World Wide Web aracılığı ile birbirine uygun çalışmalar sonucu sağlanır. (yazılı materyallerin öğrenci ile öğretici arasında gidip gelmesi ile) Bu makalenin amacı belki fakülte ve akademik yöneticilerce bu öğretimsel biçimlerin kullanımına uygun desteği sağlamak için kullanılacak olan  bu alan ile ilgili stratejileri tanımlamaktır . Bu stratejilerin üzerinde durulurken özellikle konu ile ilgili olarak birçok yeni teknolojiye ulaşımın artması, kendi eğitimsel dağıtım maliyetlerinin daha etkili kullanılması için eğitimsel kurumları kurma baskısının artması ve öğrencilere verilen eğitimin kalitesinin artmasına karşı olan ilginin çoğalması gibi konulara yer verilmiştir . 

UZAKTAN EĞİTİMİN TANIMLANMASI

Tarihsel olarak, uzaktan eğitim, geleneksel eğitim sisteminin erişemediği yerlerde yaşayan, uzaklarda yaşayan yetişkin öğrencilerin öğretim sistemi içine girmesini sağlamak için kullanıldı. ( Hawkins, 1999) Eğitimin bu biçimi genellikle öğrenci merkezlidir, öğrenciler öğrenme süreci içinde aktif olarak yer alırlar. Bu sistem ayrıca öğrenmeyi de kolaylaştırır, öğretici daha önceden onaylanmış öğretim stratejileri ile birlikte, öğretim materyallerini önceden hazırlar.  Son olarak teknolojinin birçok çeşidi uzaklığın ve zamanın üstesinden gelmek için bu tip öğrenme çeşidi ile beraber kullanılır. ( Beaudoin, 1990) Fakülte üyeleri uzaktan eğitim sisteminde daima önemlidir. Örneğin Beaudoin (1990) , Cini ve Vilic (1999) fakülte üyelerinin uzaktan eğitim sırasında yaptığı eğitimsel faaliyetleri tanımlamışlardır:

 • Öğrenme sürecinde öğrencilere rehberlik etmek;
 • Eğitimsel süreç üzerine odaklanmaya ek olarak eğitimsel hoşnutluk üzerinde durmak;
 • Aktif öğrenciler olmaları konusunda öğrencileri cesaretlendirmek;
 • Olayları ve aktiviteleri dizayn etmek ve rehberlik etmek;
 • Açıklama yapmak, danışmanlık yapmak, destek vermek.
 Fakültelerin temelde uzaktan eğitim sisteminin çalışması ile ilgilenmesine karşın bu aktivitelerin birçoğu yine de motivasyon ile ya da teşvikler ile sağlanabilmektedir. Uzaktan eğitim bir taraftan da geleneksel sistemden mezun olanları ya da genel olarak tüm eğitim sistemini tehdit etmektedir. ( Beaudoin (1990) Cini ve Vilic (1999))  Teknoloji öğrencilerin isteklerine uygun çok çeşitli şekillerdeki eğitimsel materyalleri dağıtımını sağlayabildiğinden beri uzaktan eğitimin önemli bir parçasıdır. Birkaç yıldır  bu alandaki teknoloji farklı eğitimsel biçimlerde ( video, audio, grafikler, metin) çok çeşitli dağıtım sistemlerini içermektedir. ( örneğin telefon, televizyon, radyo, posta, elektronik posta, faks vb) (Beaudoin (1990); Swift, Wilson and Wayland 1997)  Her ne kadar uzaktan eğitimin kullanımı ülkede çok çeşitli şekillerde olsa da uzaktan eğitim öğrenci merkezlidir ve öğrenciye ulaşmayı amaçlamaktadır. Örneğin Granger ve Gulliver ( 1996) açık ve uzaktan öğrenmeyi, öğrencilerin geniş tayfına (spectrum) doğru  eğitim ve öğrenimi sağlamak için yöntem seçimi tanımlamışlar. Ayrıca Amerika ve Kanada’nın ülkelerinde sınırlı eğitim kontrolü olduğu etkenini göz önünde bulundurarak uzaktan eğitimin Amerika ve Kanada’daki uzun dönemdeki potansiyel negatif etkilerini ele almışlardır.  Son olarak Bernath ( 1996 ) uzaktan eğitim temelli eğitimsel kurumların üç tipi üzerinde durmuştur. Bu tipler şunlardır:
 • Uzmanlaşmış kurumlardır ki bunlar çok çeşitli metotların kullanımı yoluyla, uzun dönemli tecrübeler ile bu alanda önemlidirler.
 • Açık ve uzaktan eğitim kurumları geniş bir yelpazede dereceli öğrencilere eğitim vermektedir. ( Örneğin İngiltere’deki Open University)
 • İki tarzlı üniversiteler önemli uzaktan eğitim kavramlarını daha geleneksel öz akademik programlar ile birleştirmişlerdir.

 Bernath ( 1996 ) ya uygun olarak, uzaktan eğitimden gelecekte beklenen gelişme genellikle,  uzaktan eğitim veren kurumların ve açık üniversitelerin teknik uzak temelli öğrenim konseptinin, geleneksel üniversitelerin araştırma yeterlilikleri ve eğitim tecrübeleri ile birleştirilmesi olmaktadır.  

UZAKTAN EĞİTİMİN AVANTAJ  VE DEZAVANTAJLARI

Birçok kurumlardaki fakültelerin uzaktan eğitim sistemine katılması için bir sürü neden vardır. ( Billings, Durham, Finke, Boland, Smith and Manz 1994; Dillon 1989; Landstrom 1995) Uzaktan eğitime geçme nedenlerinin birincisi bu sistemin fakülteye,  sınıfa ve özel zamana gerek duymaksızın kurs verme imkânını tanımasıdır. Aynı zamanda uzaktan eğitim fakülteye yeni fırsatlar ve değişim imkânı sağlamakta ve teknolojiyi seçmesi dolayısıyla belki de fakültenin adını “en iyi listesi” içine yazdırabilmektedir. Son olarak,  uzaktan eğitim veren öğretmenler daha disiplinli, motive edilmiş ve olgun olduğundan beri, uzaktan eğitim fakülteye öğrencileri ile daha eşit temelde çalışma imkânı vermektedir.  Bunlara ek olarak uzaktan eğitimin öğrencilerin katılımı ile ilgili birkaç teknik avantajı daha vardır. ( Daugherty ve Funke 1998 ) Bu birkaç madde öğretimsel uygunluk ile ilişkilidir,         ( Örneğin 24 saat giriş, sınıfa gelmeye ihtiyaç duyulmaması, planlamada çatışmanın olmaması vb.) teknoloji temelli uygulamaların ortaya çıkmasını arttırmaktadır. ( elektronik posta, listservs vb. ) Eğitimin artma potansiyeli kadar önemli olan bir diğer şey de bilgi  ve bilgiye ulaşma hızının artma oranıdır. Uzaktan eğitim, bilgi değişimi, büyük dış sitelere giriş, dünya çapındaki diğer sınıf üyeleri ile iletişimin artması gibi faaliyetlerle uzaktan eğitim çalışmasına katılan öğrencilerin küresel toplumda güçlü bireyler olmalarını sağlar.  Bununla beraber fakültelerin uzaktan eğitime geçmelerinin birkaç tane dezavantajı vardır. (Billings 1994 ;  Martin 1999) . Örneğin kurslar bu sisteme geçerek öğretme stillerinde ve öğretimsel sistemlerinde planlamada ve hazırlanmada önemli derecede zaman artışı yaşayabilirler. Bu kurslar teknoloji her ne kadar bunu önlemeye çalışsa da personel ile öğrenciler arasındaki iletişimin azalması sorununu yaşayabilirler.  Bunlar gibi birçok kaygı fakülte geliştiricileri için Rompf tarafından ( 1999 ) aşağıda sorular şeklinde listelenmiştir:

 • Niçin geleneksel sınıf sistemi terk ediliyor ve yeni duruma geçiliyor?
 • Niçin birtakım işlerin değişmesi güzel?
 • Ya benim öğretmenlik değerim düşerse?
 • Ya benim öğrencilerim dezavantajlı duruma düşerse?
 • Bütün bu teknolojiyi nasıl öğreneceğim ve bu teknoloji ile nasıl çalışacağım?

 

 UZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ FAKÜLTE KONULARI

Genel karakteristik tanımlar ile bağlantılı olarak, fakültelerin uzaktan eğitime geçmeden önce dikkatlice düşünmeleri gereken, önemli birçok teknik konu vardır. Bu alan ile ilgili en önemli konu uzaktan eğitimin gelişmesine ve uzaktan eğitim uygulamalarına kurum tarafından verilecek destektir. Örneğin Dillon ve Walsh ( 1992 ) kurumları oldukça ilgisiz, tutarsız, değişken ve hatta bu şekilde eğitime karşı oldukça kuşkucu olarak tanımlamışlardır. Bunlara ek olarak kaynakların verilmesinin de parça parça olduğunu söylemişlerdir. Schifter ( 2000 ) bunlara ek olarak teknik desteğin eksikliği, zamana önem vermeme, eğitim eksikliği, materyal sağlama eksikliği ve uzaktan eğitim aktivitelerinin pahalılığı   noktalarına işaret etmiştir.Uzaktan eğitim alanında düşünülmesi gereken bir diğer konu fakülte bedelleridir. Enstitüler özellikle şu konuları belirlemelidir:

 • Ne zaman bedel ödenecektir? ( Kursun gelişme aşamasında ve / ya da kursun öğrencilere dağıtım aşamasında )
 • Bu bedel nasıl ödenecektir? ( direk ödeme, kurs satış fiyatına göre ödeme ve/ ya da yüzdelik orana göre ödeme)
 • Bu gibi başlıkları görüşme çizelgesi ( fakülte ihtiyacı süresince ve / ya da kontratın değişmesi ile)
 Fakülteler için bir diğer önemli konu kullanılabilir zamandır. Kullanılabilir zaman özellikle yayınlarla ilgili olduğu zaman ve araştırma zamanlarının indirilmesi ile ilgili olduğu zaman önemlidir. ( Wolcott 1997 ) Desteklerin potansiyel negatif etkilerine ek olarak, uzaktan eğitim türü işler kurumlar tarafından bütünüyle çok değerli işler olarak görülmediğinden uzaktan eğitimin önemli işi fakülte üyelerinin yıllık gözden geçirme sürecini ters etkileyebilir. Bu sorun uzaktan eğitim materyallerinin geliştirilmesinin uzun zaman alması dolayısıyla özellikle yeni fakülte üyeleri için problem olmaktadır çünkü bu durumdaki kişiler kariyerlerinin ilk zamanlarında yapacakları araştırmaları önemli ölçüde azaltmak zorunda kalmaktadır.  Uzaktan eğitim ortamında ders veren fakülteler kendi öğretimsel sitillerinde önemli değişiklikler ile yüzyüze gelebilirler. Öğretmedeki bu potansiyel değişiklikler şu başlıklar altında sıralanabilir :  
 • Çok çeşitli öğretimsel materyaller için olan hazırlanma zamanındaki artış,
 • Öğrenciler uzak alanlarda oturduğundan beri olan karşılıklı iletişime duyulan yüksek ihtiyaç ,
 • Uzak yerlerdeki öğrencilerle muhtemel öğretme  ve / ya da buluşmayı ayarlamak için gezi zamanı( buluşma zamanı) ayarlaması,
 • Başlıca teknoloji sistemi hataları ihtimaline  karşı olasılık planlarına ihtiyaç duyulması da dahil olmak üzere teknolojiyi kullanma şekillerinin değişmesi,
 • Öğrenci değerlendirme sürecinin tekrar gözden geçirilmesi

 Fakültelerin ilgilendiği son konu,  uzaktan eğitimin ilgili olduğu entelektüel mal hakları ve bu tip öğretim materyalleri geliştirilmesinin teknik sahipliğidir.  Bu alan için geçerli kurumsal politikalar oldukça kapalıdır (net değildir), uzak temelli materyaller bazen buluşlar ile karşılaştırılır (üniversiteler kendi patent haklarına sahip olur) ya da ders kitapları ile karşılaştırılır ( fakülte direk dağıtıcılarla paylaşır), ya da gazete makaleleri ile karşılaştırılır. (fakülteler sıklıkla yayın haklarını direk gazetelere verirler) ( Guernsey ve Young 1998; Hawkins 1999) Bu konu, fakülte kurslar üzerindeki potansiyel kontrolünü kaybetme endişesi yaşamaya başladığından beri çok karışık bir konudur. Üretilen materyaller üniversitelerin bir bölümünde üniversite sisteminde veya personel tarafından kullanılsa bile  üniversiteler bu korkuyu yaşamaktadır. ( Guernsey ve Young 1998; Saba , 1998 ) 

ETKİN UZAKTAN EĞİTİM İÇİN YÖNETSEL STRATEJİLER

Bu konuların üzerinde şekillenmiş , bu alanda çalışanları ilgilendiren, fakültelere uzaktan eğitim sistemini daha hoş ve denemeye değer gösteren,  öğretimsel yöneticiler tarafından kullanılabilir olan birkaç strateji vardır. Kurumlar bu yeni öğretimsel araçların kullanımı ile ilgili emir alır iken, bu daha etkili olabilir örneğin aşağıda sıralanmış stratejiler yerinde ve çok yönlü tarzda tamamlanır.  En önemli stratejiler uzaktan eğitim kurslarının gelişimi ve dağıtımına finansal destek  ile ilgili olanlardır. Bu bedeller ( paralar ) birçok seçme hakkını içermektedir. Örneğin : Bütün direk eğitimsel maliyetlerin ödenmesi örneğin dışarıya kapalı sitelere karşı bütün fakülte maliyetlerinin karşılanması, iletişim bedellerinin ödenmesi vb. Öğretmeden önce ve / ya da esnasında fakülte yayınları  süresi ( Daugherty ve Funke, 1998) Eğitim için ya da diğer ilgili aktiviteler için  ödeme ( Sedlak ve Cartwright 1997)Uzaktan eğitim konferansları için gezi desteği ( Olcott ve Wright, 1995) Üst yönetim düzeyinin güçlü desteği, üst yönetimin kurumun tamamı üzerinde çok etkisi olması bakımından ayrıca önemlidir. Bu destek rektörden ( veya başkandan), rektör yardımcısından , ( veya başkan yardımcısından)  şeflerden, ( tüm teknik kaynakları ve genel politikaları belirler )  dekandan veya departman başkanından (öğrenme, zaman ayarlaması, ödüllendirme ve sahiplik hakkı ile ilgili teknik konuları ve politikaları belirler)  gelebilir. Diğer yönetim birimlerinden gelen direk destek de örneğin medya organizasyonlarından gelen ( gelişme ve eğitim için), devam eden eğitim için gelen (öğrenciler ile ilişkili hizmetler için) uzaktan eğitim programlarının başarısı için önemlidir. ( Olcott ve Wright 1995 )Son olarak kurum uzaktan öğretimin tamamına destek vermek için politikalar ve prosedürler(izlek) geliştirebilir. Bu politikalar öğrenci ile ilgili prosedürleri içerebilir örneğin sicil işlemleri, finansal yardım, kütüphane hizmetleri, kredi transferi ve öğrenciye tavsiye verme ( Sedlak ve Cartwright 1995); fakülte ile ilişkili politikaları içerebilir örneğin eğitim, kurs hazırlama, büyük miktarda limitler ve tazminatlar ( Billings ve diğerleri 1994, Olcott ve Wright 1995) ; politikalardaki potansiyel değişiklikler hem ödüllendirme ile, hem de sahiplik ihtiyacı ile ilgilidir ya da toplu pazarlı ile ilgilidir. ( Carter 1996) 

ETKİLİ UZAKTAN EĞİTİM İÇİN FAKÜLTE STRATEJİLERİ

Fakültelerin geliştirmesi ve uygulaması için yukarıda saydığımız stratejilere ek olarak birkaç tane daha strateji vardır. Bunların içinde en önemlisi öğretimsel sistem ve personel ile uyumlu biçimde , bu şekilde öğretim ile ilgili olarak büyük üniversiteler ile çalışmaktır. Örneğin fakülte üyeleri bütün okul düzeyinde katılımın sağlanması ile uzaktan eğitim sistemini tüm üniversite misyonları ile birlikte düzene sokabilir.  ( örneğin geleneksel olmayan dağıtım sisteminin geliştirilmesi ve kullanımı ) Çeşitli telif hakkı ve entelektüel mal konuları ile ilgili tanımlamalarda, genç fakültelerini korumada, sahiplik haklarını kazanana kadar uzaktan eğitim sorumluluklarını azaltmada vb. işlerde de stratejiler  üniversiteye yardımcı olabilir. ( Wolcott 1997 )   Fakülte üyeleri, komite aracılığı ile, herkesin uzaktan eğitim ile ilgili bilgi sahibi olabilmesi için ve kurumsal ve öğretimsel aktivitelerin devamında daha bütünleşmiş bir yapıya  kavuşmak için yöneticilerle ve çalışanlarla olan ilişkileri sağlamada ayrıca çalışabilirler. ( Yong ve Wang 1996) Benzer biçimde fakülte senatoları, ilerleme ve sahiplik politikalarına uzaktan eğitim sisteminin vereceği destek ile ilgili olarak  güven vermek için yöneticilerle çalışabilirler. ( Olcott ve Wright 1995) Yeni uzaktan eğitim çalışmalarına hazırlanırken fakülte eğitimi bir diğer önemli unsurdur. Bu tip eğitime başlamanın en etkili yolu fakülteye uzaktan eğitim ile ilgili genel bilgi vermektir ki bu genel bilgi içine tüm eğitimsel süreç, öğretimsel modeller, uygun teknolojiler, konu ile ilgili araştırmalar ve teknik yayınlar girer. İlk baştaki eğitimlerde ayrıca fakülte örnekleri ve deneyimler, işyerleri, forumlar ve haber mektupları ( Olcott ve Wright 1995), online çevrenin tanıtımını sağlayacak, özelliklerini ve aktivitelerini  gösterecek online mini kurslar  girer. ( Cini ve Villic 1999)Uzaktan eğitim için ek fakülte eğitimleri farklı alanlar için birkaç tane olmak kaydıyla gösterilebilir:  

 • Teknoloji korkusunu ve endişesini azaltmak ( Cini ve Villic 1999)
 • Takım öğretmesi ( Saba 1998)
 • Elle ders yazılımı geliştirmek ( Willis 1998)
 • Materyallerin ve aktivitelerin yeni sisteme adapte edilmesi, uyumlaştırılması( Swift ve diğerleri 1997)
 • Öğretimsel dizayn ( Moskal, Martin ve Foshee 1997 )

 Bu eğitim sürecinin son adımlarından biri için  fakülte üyeleri, geçerli müfredat programı içindeki teknik kursun kazandırdığı yeni becerilerin uygulamasında dikkatli rehberlik etmelidirler. Daugherty ve Funke ( 1998 ) bu sürece destek sağlamak için birkaç teknik öneride bulunmuşlardır:Uzun süreli harcamalar için planlama yapılıyor,Diğer kursları  inceleme ve başkaları ile konuşma yolu ile çeşitli seçimler için araştırma yapılıyor,Dizayn ve gelişme boyunca rehberlik için akıl hocası belirleniyor,Küçük başlanıyor ve genel yazılım araçlarına güveniliyor,Önce basitten başlanıyor ve daha sonra zaman içinde karmaşıklığa doğru ilerleniyor,Hedeflenen bütün öğrencilerin temel bilgisayar teknolojisi becerilerine sahip olduğuna emin olunuyor,Kurs eğitimsel sürece önem vererek insancıllaştırılıyor, Her bir teknoloji problemi için olasılık planlarına sahip olunuyor.  

SONUÇ :Birçok farklı bakış açısından görülüyor ki uzaktan eğitim büyümeye ve geleneksel kurumlardan uzaktan eğitimi seçen öğrenci sayısı bakımından zenginleşmeye devam edecek. Hatta,  tanımla ilgili olarak , bu çevrede çalışan fakülteler, bu çevrede çalışan yöneticiler ve öğrenciler açısından bu öğretimsel biçim son derece faydalı olabilir.    Beklenen bu yükselme ve potansiyel,  mali olarak geri dönecektir ki bu o kadar önemlidir ki bu eğitimin geleneksel olmayan biçimi eğitimsel kurumların ana kaynağı haline gelmektedir. Üzerinde durulan konuların ve stratejilerin, bu süreçte,  fakültelere ve yöneticilere,  kendi çalışmalarında yaptıkları seçimin avantajını görmek isteyen öğrencilerine kalite temelli uzaktan eğitimi getirmesi için yardım etmesi ve destek vermesi beklenmektedir.  

KAYNAKÇA

Beaudoin M (1990) The instructors changing role in distance education The American Journal of Distance Education 4 (2) 2 1-29.
Bernath U (1996) Distance education in mainstream higher education: A strategicissue at conventional universities Selected papers from the first İnternational Distance Education Conference. Research Monograph Number 10. State CoUlege, The American Center for the Study of Distance Education, Penn State University, PA.
Billings D, Durham J, Finke L, Boland D, Smith S and Manz B (1994) Faculty perceptions of teaching on television: one school’s experience Journal of Professional Nursing 10 (5) 307-12. Carter A (1996) Essential questions on interactive distance education: an administrators’ guide InternationalJournaloflnstructionalMedia 23 (2) 123-29.
Cini M A and Vilic B (1999) Onlineteaching: moving from risk to challenge Syllabus 12 (10) 3 8-40.
Daugherty M and Funke B L (1998) University faculty and student perceptions of web-based instructionJoumal of Distance Education 13 (1) 2 1-39.
Dillon C (1989) Faculty rewards and instructional telecommunications: a view from the
telecourse faculty The American Journal of Distance Education 3 (2) 3
5-43.
DiRlon C L and Walsh 5 M (1992) Faculty: the neglected resource in distance education The American Journal of Distance Education 6 (3) 5-21.
Granger D and Gulliver K (1996) Dynamic assessment: Quality assurance in open and distance learning Selected papers from the first İnternational Distance Education Conference. Research Monograph Number 10. State College, The American Center for the Study of Distance
Education, Penn State University, PA.
Guemsey L and Young J R (1998) Who owııs on-line courses? The Chronicle of Higher Education 44 (39) A21-A23.
Hawkins B L (1999) Distributed learning and institutional restructuring Educom Review 34 (4)
12-15,42-44.
Landstrom M (1995) The perceptions and needs of faculty in distance education courses in a conventional university Canadian Journal of Educational Communication 24 (2) 149-57. Martin W A (1999) Being there is what matters Academe-Bulletin of the AA UP 85 (5) 32-36. Moskal P, Martin B and Foshee N (1997) Educational technology and distance education in central Florida:
an assessment of capabilities The American Journal of Distance Education 11(1)
6-22.
Olcott D Jr and Wright S J (1995) An institutional support framework for increasing faculty participation in postsecondary distance education
The American Journal of Distance Education
9(3)5-17.
RompfE L (1999) Program guidelines for long-distance education initiatives: overcoming faculty resistance Arete 23 (1) 11-22.
Saba F (1998) Faculty and distance education Distance Education Report 2 (1) 2-5.
Schifter C C (2000) Faculty motivators and inhibitors for participation in distance education Educational Technology 40 (2) 4 3-46.
Sedlak R A and Cartwright G P (1997) Two approaches to distance education: lessons leamed. Change 29 (1) 54-56.
Swift C 0, Wilson J W and Wayland J P (1997) Interactive distance education in business: is the new technology right for you? Journal of Education for Business 73 (2) 85-89.
Willis B (1998) Effective distance education planning: lessons
learnedEducational Technology
38(1)57-59.
Wolcott L L (1997) Tenure, promotion, and distance education: examining the culture of faculty rewards The American Journal of Distance Education 11(2) 3-18.
Yong Y and Wang S (1996) Faculty perceptions on a new approach to distance learning- TELETECHNET Journal of Instruction Delivery Systems 10 (2) 3-5.
Martin W A (1999) Being there is what matters Academe-Bulletin of the AA UP 85 (5) 32-36.
Moskal P, Martin B and Foshee N (1997) Educational technology and distance education in central Florida:
an assessment of capabilities The American Journal of Distance Education 11(1)
6-22.
Olcott D Jr and Wright S J (1995) An institutional support framework for increasing faculty participation in
postsecondary distance education
The American Journal of Distance Education
9(3) 5-17.
RompfE L (1999) Program guidelines for long-distance education initiatives: overcoming faculty resistance
Arete23 (1) 11-22.
Saba F (1998) Faculty and distance education Distance Education Report 2 (1)
2-5.
Schifter C C (2000) Faculty motivators and inhibitors for participation in distance education
Educational Technology 40 (2) 43-46.
Sedlak R A and Cartwright G P (1997) Two approaches to distance education: lessons learned. Change 29
(1) 54-56.
Swift C 0, Wilson J W and Wayland J P (1997) Interactive distance education in business: is the new
technology right for you? Journal of Education for Business 73 (2) 85-89.
Willis B (1998) Effective distance education planning: lessons leamed
Educational Technology
38 (1) 57-59.
Wolcott L L (1997) Tenure, promotion, and distance education: examining the culture of facuİty rewards
The American Journal of Distance Education 11 (2) 3-18.
Yong Y and Wang S (1996) Faculty perceptions on a new approach to distance learning- TELETECHNET
Journal of Instruction Delivery Systems 10 (2) 3-5.
COPYRIGHT INFORMATİON
TITLE: Faculty and administrative strategies for the effective
implementationof distance education
SOURCE: British Journal of Educational Technology 32 no5 N
2001
WN: 0130504156003
The magazine publisher is the copyright holder of this article and it
is reproduced with permission. Furiher reproduction of this article in
violation of the copyright is prohibited. To contact the publisher:
http://www.blackwellpublishers.co.uk/asp/.