Synthroid is prescribed in cases of hypothyroidism or thyroidectomy (surgical removal of the thyroid gland) and in circumstances where it becomes necessary to restrain the secretion of TSH http://edmeds24h.com/synthroid/ (thyroid stimulating hormone). It is often prescribed against weight gain because thyroxin controls the metabolism, although it is not an appetite suppressant (anorectic).
Anasayfa arrow İşbirliği ile Öğrenme arrow İşbirliği Ekiplerinde Öğrenme ve Ekip Çalışması
İşbirliği Ekiplerinde Öğrenme ve Ekip Çalışması PDF Yazdır E-posta

Demirel (1999) ‘e göre öğrenme modelleri çeşitlilik göstermektedir. Günümüzde Tam Öğrenme, Çoklu Zeka ve İşbirliği Ekiplerinde Öğrenme modelleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bina (1986) ‘ya göre öğrenciler hangi alanda olurlarsa olsunlar, üç biçimde öğrenirler;

(1) Diğer öğrencilerle yarışma yoluyla,

(2) Diğer öğrenciler olmaksızın bireysel öğrenme yoluyla,

(3) İşbirliğine dayalı oluşturulmuş kümeler yoluyla öğrenirler.

Jonassen (1999) ‘a göre öğrenenler doğal olarak öğrenme ve bilgi edinme topluluklarında birbirlerinin yeteneklerinden faydalanarak çalışırlar. Bu esnada birbirlerine sosyal destekte bulunurlar ve birbirlerinin katkılarını örnekleyip gözlemlerler. İnsanlar doğal olarak sorun çözmekte ve işleri yapmakta başkalarının yardımını ararlar. Kişileştirilmiş tekrarlayıcı öğrenme yöntemleri öğrenenleri doğal ve üretken düşünme yöntemlerinden uzaklaştır. Bu nedenle öğrenmede işbirliği yaparak öğrenme yöntemi kullanılmaktadır. Alanyazın taramasında bu öğrenme yönteminin farklı terimler ile ifade edildiği görülmüştür.

Araştırmacılar, İşbirliğine Dayalı Öğrenme (Collaborative Learning)  ve İşbirliği Ekiplerinde Öğrenme (Cooperative Learning)  olmak üzere iki farklı terim kullanmaktadırlar. Öğrenme ortamlarında işbirliğinin felsefi boyutunu inceleyen araştırmacılar ise Collaboration terimini kullanmaktadırlar. Collaborative ve Cooperative terimleri genelde birbiri yerine kullanılmaktadır. Fakat aralarında fark bulunmaktadır, iki öğrenme yönteminin rol dağılımı ve uygulaması açısından farkları bulunmaktadır (Kagan,1989; Myers,1991; Rockwood,1995; Panitz,1996; Ngeow, 1998; Milis,1998; Roberts,2004; Tu Hisiung,2004 ).

Bireylerin bir araya gelerek, küçük gruplar oluşturup, bir sorunu çözmek ya da bir görevi yerine getirmek üzere ortak bir amaç için, birlikte çalışma yoluyla bir konuda birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı oldukları, genelde ekip başarısının değişik yollarla ödüllendirildiği öğrenme yaklaşımı işbirliği ekiplerinde öğrenme olarak adlandırılmaktadır (Rockwood,1995; Panitz,1996; Falcao,2000; Milis,1996; Çalışkan,1999; Gömleksiz,2001; Tu Hisiung,2004; Roberts, 2004).

 

İşbirliğine Dayalı Öğrenme (Collaborative Learning) ve Özellikleri: İşbirliğine dayalı (collaborative) bir sıfattır. İki veya daha fazla grubun her bir üyesinin kendi kişisel katkısı ile ortak bir amacı gerçekleştirmesi üzerinde durur. Bilginin inşa edilmesinde sosyal iletişim kullanan bir öğrenme yöntemidir. Bruffee’ye göre (1999) eğitimciler mutlak öğrencilerine güvenmelidir. Bu yolla her zaman önde olmak zorunda kalmazlar. Bunu da, işbirliğine dayalı (collaborative) öğrenme eğitimcilere tekrar düşünme zorunluluğu getirmiştir (Roberts, 2004). Bu öğrenme biçiminde küçük gruplar etkinliklerinde, bilgiyi yüksek düzeydeki düşünme becerileri ve kişisel kapasitenin geliştirilmesi için kullanılır. Bilginin sosyal içerikli olduğu kabul edilmektedir. Genellikle üniversite ve yüksekokullarda uygulanmaktadır (Tu Hisiung, 2004).

Akademisyenler tam olarak hangi öğrencinin işbirliğine dayalı yöntem (collaborative) ile başarılı olacağını bilemezler, fakat onlar başarılı bir şekilde hazırlık ve performans gösterirlerse (arabulucular ve yardımcılar gibi) hem onlar hem de onların öğrencileri işbirliğine dayalı (collaborative) deneyimden fayda sağlarlar.

Tinzmann, Jones, Fennimare, Borker, Fine and Pierce 1990’da işbirliğine dayalı öğrenmenin dört temel karakteristiğini çıkarmışlardır.

1)      Bilginin öğretmen ve öğrenci arasında paylaşılması: Geleneksel sınıf sisteminde bilginin paylaşılmasının birçok karakteristik yolları vardır. Öğretmen bilgi verici ve öğrenciler bilgi ve deneyimlerini paylaşırlardı.

2)      Öğrenci ve öğretmen arasında otorite paylaşımı: Öğretmen öğrencilerle konu içinde amaçları paylaşırken bunun yanında öğrencilere kendi seçimleri ile konu içinde görevlendirme ve tamamlama hakkını da vermektedir.

3)      Arabulucu öğretmenler: Öğretmenler öğrencilerine, öğrenme konusunda nasıl öğrenecekleri ile ilgili cesaretlendirirler. Bu işbirliğine dayalı (collaborative) öğrenmenin en önemli yönüdür.

4)      Karma öğrenci grupları: Bu özellik bütün öğrencilerle ilgili olmadan sınıfın tüm üyelerine karşı her bir katkıda saygı duymayı öğretir.

 

İşbirliği Ekiplerinde Öğrenme (Cooperative Learning) ve Özellikleri: İşbirliği ekiplerinde (cooperative) kelimesi bir sıfattır. Kişilerin ortak amaca ulaşmak için ekip içerisindeki görevlerini bireysel olarak çalışmalıdırlar. Milis (1996),  bu öğrenme biçimini (cooperative learning) şu şekilde açıklamıştır. Öğrenmenin temel tanımı öğrencilerin küçük gruplar içinde birbirlerine yardım etmek için beraber çalışmalarıdır (Roberts, 2004). Ortak bir amaca ulaşmak için öğrenenler birbirleri ile yardımlaşırlar, fikir alışverişi, bilgi alışverişinde bulunurlar.

Yaklaşım, bilginin sosyal içerikli olduğunu savunuyor ancak yöntem seçimi olarak yapılandırılmış bilgiyi kullanmaktadır(Tu Hisiung, 2004). Roberts (2004) ‘in yapmış olduğu tanımlardan yola çıkarak öğrenme biçimlerinin farklılıkları Çizelge 3. ‘de gösterilmektedir.

 

Çizelge 3

Geleneksel, İşbirliğine Dayalı  ve İşbirliği Ekiplerinde Öğrenme Yöntemlerinde Roller

Öğrenme Biçimi

İşbirliğine Dayalı (Collaborative)

İşbirliği Ekiplerinde  (Cooperative)

Öğretenin

Rolü

Kolaylaştırıcıdır

Kolaylaştırıcıdır

Öğrenenin

Rolü

Öğrencilerin sosyal ilişkisi onlar arasında bilgi ediniminin zenginleşmesini sağlar

Öğrenci grupları arasındaki ilişkiler ortak amacın gerçekleşmesi oluşur. Genel eğilim kişilerin bireysel olarak eğitime katılması şeklindedir

Öğreten - Öğrenen

İlişkisi

Öğretmen ve öğrenci grupları arasında karşılıklıdır

Öğretmen ve öğrenci grupları arasında karşılıklıdır

Öğrenen-Öğrenen

İlişkisi

Öğrenci grupları hem sınıf içindeki hem de sınıf dışındaki öğrencilerden meydana gelirler. Grup işleri bir takım işidir. Hem grup hem de kendi işlerini yaparlar

Öğrenme grup içinde ya da sınıf dışında ortaklaşa olur. Grup içindekiler bireysel olarak katılırlar

 

Kaynak: Roberts T.S. ve McInnerney J.M., Collaborative and Cooperative Learning, Encyclopedia Distance Learning Volume 1, s.270

 

 

Milis (1998) ’de işbirliği ekiplerinde öğrenmenin 5 karakteristik özelliğini belirlemiştir.

1)      Öğrenciler 2-5 arası küçük gruplarda beraber çalışırlar.

2)      Öğrenciler ortak amaçlar ya da öğrenme etkinliklerinde en iyi başarıyı elde etmek için beraber çalışırlar.

3)      Öğrenciler ortak amaçlarını gerçekleştirmek veya öğrenme etkinliklerini gerçekleştirmek için işbirliği ekiplerinde öğrenmeyi kullanırlar.

4)      Öğrenciler pozitif anlamda birbirlerine bağlıdır ve etkinlikleri birlikte yaparlar. Böylece onların ortak amaçları ve öğrenme ihtiyaçları giderilir.

5)      Öğrenciler kendi ekiplerinden ya da öğrenmelerinden kişisel olarak sorumludurlar.

Birlikte çalışmada öğrencilerin oluşturmuş oldukları gruplar sosyal birliğin bütün özelliklerini taşırlar. Grupta ortak bir düşünce, birleştirici bir ruh doğar ve birey onu yöneten akıma uyar (Mory, 1991). Güdülemeye bağlı olarak uzaktan eğitim öğrencileri kişisel özgürlük kadar çok işbirliğine de önem vermektedir. İşbirliğini uzaktan eğitimde başarmak zor olabilir. Bu konu ile ilgili en temel sorun kişi başına düşen sınırlandırılmış giriş sonucu öğrencilerin kendilerini yalnız hissetmesidir. Kişisel özgürlüğün sınırlandırılması da bu sorunu yoğunlaştırabilir. Bununla birlikte yeni grup iletişim teknolojileri örneğin sesli konferans, video konferans, bilgisayar sisteminde konferans uzaktan eğitimde iletişimi kolaylaştırmıştır (Paulsen, 2003).

İşbirliği ekiplerinde öğrenmeyi diğer öğrenme yöntemlerinden üstün kılan öğeler beş başlık altında toplanabilir. Bunlar; olumlu bağımlılık, bireysel katkının ölçülebilirliği, yüz yüze etkileşim, toplumsal becerilerin ve küme işleyişinin eleştirel değerlendirmesidir (Ngeow, 1998; Çalışkan, 1999)

 
Sonraki >
© 2020
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.